Zwijndrecht stemt tegen Chinese staatsinvesteerder in Belgische energiedistributie

 

Zwijndrechtse gemeenteraad stuurt afgevaardigde met een “njet” naar algemene vergadering IMEA

2 september 2016

ZWIJNDRECHT – Tijdens de volgende buitengewone algemene vergadering van distributienetbeheerder Eandis assets, wordt gestemd over de mogelijke toetreding van het Chinese staatsbedrijf Stage Grid Corporation of China. 229 steden en gemeenten zijn aandeelhouder van Eandis Assets. Hun afgevaardigden zullen op 3 oktober hun stem moeten uitbrengen over de voorgestelde participatie van SGCC. Met de toetreding van de Chinese partner zou 14 % van de distributienetbeheerder in Chinese handen komen. De Zwijndrechtse afgevaardigde – schepen voor financiën Theo Van Roeyen – kreeg van de Zwijndrechtse gemeenteraad de duidelijke opdracht om tegen te stemmen.

Distributienetbeheerder (DNB) IMEA is verantwoordelijk in ondermeer Zwijndrecht voor het midden- en laagspanningsnet. Dat net is een belangrijke schakel in het transport van elektriciteit naar de consumenten. De hertekening van het energielandschap zorgde ondermeer voor een terugtrekking van elektriciteitsproducent Electrabel als aandeelhouder van IMEA. Om financieel voldoende sterk te staan met het oog op toekomstige investeringen gaat IMEA, gefuseerd met 6 andere DNB’s in Eandis Assets, op zoek naar nieuwe investeerders. Het is in dit kader dat Eandis aan de algemene vergadering goedkeuring zal vragen voor de toetreding van de Chinese investeerder.

De gemeenteraad van Zwijndrecht is het allerminst eens met dit voorstel. Met de participatie van Stage Grid Corporation of China zou immers 14 % van de elektriciteitsdistributie in handen van een Chinees staatsbedrijf vallen. Hoewel 14 % het bedrijf geen meerderheidsparticipatie geeft, zou de Chinese partner via bijkomende voorwaarden ongemeen zwaar kunnen wegen op het bestuur van het bedrijf. Nog volgens het voorstel zou Eandis Assets zich engageren om jaarlijks miljoenen euro aan SGCC terug te storten in ruil voor het verder handhaven van hun participatie, hoewel een engagement op lange termijn een duidelijke voorwaarde was voor de participatie. Bovendien zal een jaarlijkse opbrengst van meer dan 5 % wegvloeien uit de Vlaamse economie, terwijl voor miljarden aan lokaal geld een gelijkaardige opbrengst ondenkbaar lijkt.

Burgemeester André Van de Vyver: “We vinden het als lokale overheid onaanvaardbaar dat basisinfrastructuur zoals de energievoorziening niet lokaal verankerd blijft. Omdat olie steeds schaarser wordt, is elektriciteit de energie van de toekomst. Het is bovendien niet meer dan logisch dat naast de financiële criteria ook afspraken in verband met klimaatdoelstellingen bij de onderhandelingen over een participatie op tafel moeten komen. We zullen daarom dan ook tegenstemmen en roepen andere gemeenteraden op om de consequenties van deze toetreding grondig en ernstig te bekijken.”

De Zwijndrechtse gemeenteraad vindt bovendien dat van de verschillende criteria die bij de selectie van een geschikte partner werden gesteld, enkel de financiële inbreng werd bekeken. De overige 5 criteria zoals de strategische fit, mede door lokale verankering, en de culturele fit werden uiteindelijk als ondergeschikt beschouwd aan de prijs. Toch zijn er nog andere mogelijkheden om een kapitaalsuitbreiding op een meer duurzame en strategisch correcte manier te realiseren. Particuliere en industriële gebruikers zouden via coöperatieve vennootschappen kunnen toetreden, lokale financieringsgroepen zoals pensioenfondsen komen in aanmerking en ook de gemeenten kunnen hun aandeel verhogen. De gemeente Zwijndrecht zal dit alvast doen.

MEER INFORMATIE VOOR DE PERS

Johan Dom

Gemeenteraadslid en lid van het regiobestuurscomite van IMEA

0471 65 98 14

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

TransitieNetwerk Middenveld vecht mee voor lokale verankering!

Deze publieke opinie verscheen in De Morgen (donderdag 1 september):

Eandis is van jou en mij

Binnenkort verkoopt u mogelijks iets aan State Grid Corporation of China, een reusachtig Chinees staatsbedrijf. Ik twijfel er niet aan dat deze mededeling u totaal verrast en dat u denkt dat we dwalen. Toch klopt het, tenminste als u woont in een van de 236 Vlaamse gemeenten waar Eandis Assets eigenaar is (wordt) van het distributienet dat de stroom en het gas verdeelt die u en ik verbruiken.

Meer bepaald op 3 oktober zullen de vertegenwoordigers van die 236 gemeenten in Eandis beslissen of ze de deal goedkeuren die het management van Eandis de voorbije maanden in alle stilte heeft uitgewerkt.
Die deal houdt in dat veertien procent van het bedrijf wordt verkocht aan State Grid Corporation of China, het grootste elektriciteitsbedrijf ter wereld en tout court een van de grootste bedrijven ter wereld. Het Chinese bedrijf betaalt daarvoor 800 miljoen euro. De overige 86 procent blijft in handen van de 236 gemeenten. Het akkoord garandeert State Grid een jaarlijks rendement van meer dan vijf procent. Het betekent dat Eandisklanten, u en ik, via de facturen die we betalen elk jaar 40 miljoen euro naar China zullen brengen.
Het stroom-en gasnet dat in onze steden en dorpen loopt, is tot nader order de ruggengraat van de Vlaamse energieverdeling : na 3 oktober zal Eandis – wanneer zeven distributiebedrijven opgaan in Eandis Assets – goed zijn voor tachtig procent van het Vlaamse distributienet. Zo’n net is voor elke samenleving een essentiële infrastructuur. De kosten daarvan maken nu al een groot deel uit van de factuur die u maandelijks betaalt. Eandis zal ook een cruciale rol spelen in de overgang naar hernieuwbare energie.
Vraag is of een verre reus uit China dan de goeie partnerkeuze is. Vraag is tevens of de 236 gemeenteraden daar goed over ingelicht werden. En of de burgers die ze vertegenwoordigen op de hoogte zijn van deze belangrijke beslissing, en of ze ermee akkoord gaan.
Waarom biedt de Vlaamse overheid haar eigen burgers niet de kans om te investeren in deze belangrijke infrastructuur? Op die manier veranker je het net in Vlaanderen. Bovendien bied je de Vlamingen kans op een interessante belegging in een tijd dat spaarboekjes niets opbrengen. Staat er geen 250 miljard euro geparkeerd op spaarboekjes? Waarom moeten we verre Chinese investeerders die gegarandeerde meerwaarde bezorgen?
Het management van Eandis zegt dat het voor deze oplossing kiest om een stabiele situatie te scheppen. Maar klopt dat wel? Het akkoord stipuleert immers dat State Grid eruit kan stappen telkens een beslissing hen niet zint.
Tenslotte stelt zich de vraag of we een reusachtig Chinees staatsbedrijf zeggenschap moeten geven over dingen die belangrijk zijn voor ons allen? Moeten Chinezen mee bepalen hoeveel wij betalen voor onze stroom? We stellen die vraag vanuit democratisch én vanuit strategisch oogpunt. China zelf schermt geregeld zijn strategische sectoren af voor buitenlandse investeerders. Moeten wij dan Chinese staatsbedrijven zeggenschap geven over onze essentiële infrastructuur? Wij hebben daar grote twijfels over en vragen de gemeenten om de beslissing te herbekijken.
We vragen tevens om te onderzoeken of er geen manieren bestaan om de eigen burgers te betrekken, bijvoorbeeld door middel van een coöperatie. Is het niet beter dat de burgers mee een stem verwerven in beslissingen over ons net? Over de prijzen die Eandis de burgers zal aanrekenen en over de aanpassing van het net aan hernieuwbare energie?
Is dat niet het soort samenwerking dat de burger en de politiek, over de kloof heen, dichter tot elkaar kan brengen en dat de kern zal uitmaken van politiek 2.0? Uiteraard wil Eandis sterke bestuurders aantrekken maar niets belet dat de burgers daarvoor zorgen. We denken dat de combinatie van gemeenten en een burgercoöperatie voordelen biedt. Gemeenten vertegenwoordigen àlle burgers: de opbrengsten kunnen dus ook iedereen ten goede komen. Een coöperatie van wakkere burgers zorgt ervoor dat de overige meerwaarde in Vlaanderen blijft en dat Eandis als een modern energiebedrijf ook mentaal dichter staat bij zijn eigenlijke eigenaren: u en ik. Om al die redenen roepen we de gemeenteraadsleden op het Eandisvoorstel op 3 oktober niet goed te keuren en na te denken over een andere aanpak. We vragen de burgers die het met ons eens zijn om deze brief te ondertekenen op http://www.transitienetwerkmiddenveld.be/

John Vandaele, journalist Mo* Magazine
Jonathan Holslag, professor internationale politiek
Dirk Vande Poel (voorzitter Transitienetwerk Middenveld dat onder meer Gezinsbond, ACV, ABVV en BBL verenigt).

Steun deze opinie door de petitie te ondertekenen.
Onderaan bij de website van TransitieNetwerk Middenveld: klik hier

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Oproep aan de gemeenteraadsleden

Woensdag, 31 augustus 2016

Van
Climaxi – Beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid
REScoop.Vlaanderen:Federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie
VEG – Vereniging van Energiegebruikers
CDO Kontich Stroomt

Beste gemeenteraadslid

Betreft: verankering van ons distributienet

Binnenkort krijgt u een voorstel voorgelegd over de voorgenomen fusie van de intercommunales voor energiedistributie in Eandis en de opname van een nieuwe aandeelhouder, met name een dochteronderneming van State Grid Corporation of China (SGCC).

Wij hebben ernstige bezwaren tegen de aangekondigde operatie tussen de verschillende distributienetbeheerders onder de koepel van Eandis, met een Chinees staatsbedrijf als nieuwe aandeelhouder.

Wij zijn voorstander van oplossingen waarbij burgers, naast de steden en gemeenten, kunnen participeren als bondgenoten in het kapitaal en het beheer van hun netwerk voor energie. De distributienetten zijn immers publiek goed, aangelegd ten dienste van de gebruikers. Daarom denken we dat het van strategisch belang is om onze eigen nutsinfrastructuur te verankeren bij overheden en/of de gebruikers zelf.

We vinden dat de voorgestelde deal Eandis te zeer afhankelijk maakt van de nieuwe partner en dat de stabiliteit van Eandis niet gegarandeerd wordt. De nieuwe aandeelhouder krijgt immers het recht om eruit te stappen wanneer het moeilijk wordt of wanneer de beslissingen niet naar zijn zin verlopen. Bovendien worden de rechten van de meerderheidsaandeelhouder (steden en gemeenten) grondig uitgehold door het invoeren van de Bijzonder Bestuursbesluiten. Daarom sturen wij u in bijlage een technische samenvatting van onze belangrijkste bezwaren tegen de voorgestelde operatie.

We vragen ons af waarom we na het vertrek van het Franse Engie-Electrabel zomaar zouden overstappen naar een participatie van een Chinees staatsbedrijf, terwijl er voor meer dan 260 miljard euro spaargeld geparkeerd staat op onze spaarboekjes? Waarom werden formules van burgerparticipatie niet onderzocht? Voorbeelden uit het buitenland (Hamburg, Shönau) tonen nochtans aan dat de burgers op die manier nauwer betrokken worden bij de energietransitie.

Het netbeheer van gas en elektriciteit staat immers voor grote uitdagingen. De elektriciteitsnetten moeten gemoderniseerd worden om de integratie van veel zon- en windenergie mogelijk te maken, waarbij ook aan de vraagzijde gestuurd zal worden. Er moet een hele regio omgeschakeld worden van laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas. Dat zijn stuk voor stuk maatregelen die de medewerking en de solidariteit van de bevolking vragen. Een publiek–civiele samenwerking uitwerken voor het bezit en beheer van ons netwerk kan daarin een positieve rol spelen. Dat zal ook van belang zijn om de ambities van COP21 in Parijs te realiseren. Bovendien wijst de toekomst misschien wel in de richting van horizontale fusies tussen de energiedistributie en andere intercommunales, zoals dat in het bestuursakkoord van Gent geambieerd wordt.

De distributiekost is de grootste component geworden in de elektriciteitsfactuur van de burgers. Op distributie wordt winst gemaakt, waarop sinds vorig jaar nog eens vennootschapsbelasting betaald moet worden. Ook de eventuele Chinese partner zal kunnen rekenen op een jaarlijks dividend van ca. 5%. op het ingebrachte kapitaal. Dat betekent dus dat we zouden toelaten dat er jaarlijks meerdere miljoenen euro weg gedraineerd wordt uit Vlaanderen, voor een activiteit die eigenlijk een publieke dienstverlening is.

Met deze argumenten pleiten we voor een verankering van de distributienetten bij overheden en gebruikers om zo onze autonomie en veerkracht te versterken.

We vragen de gemeenteraadsleden met aandrang om de voorgestelde operatie met de opname van de eventuele nieuwe aandeelhouder State Grid Corporation of China niet goed te keuren op hun gemeenteraad. Zodat op de Buitengewone Algemene Vergadering van Eandis op 3 oktober beslist wordt dat er naar een andere oplossing moet gezocht worden. Ditmaal na een grondig maatschappelijk debat, in overleg met de gebruikers verenigd in organisaties van het middenveld.

Hoogachtend,

REScoop.Vlaanderen

Climaxi vzw

Marc Bellinkx
CDO Kontich Stroomt

Paul Vanlerberghe
VEG – Vereniging Energie Gebruikers

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Oproep aan de gemeenteraadsleden